Μέτρα για την περιστολή του κοιλιακού τύφου, 1900

Item

Title

Μέτρα για την περιστολή του κοιλιακού τύφου, 1900

Description

"Σήμερον την πρωίαν ο νομάρχης Αττικής μετά του διευθυντού της Αστυνομίας του δημάρχου και των μηχανικών του Δήμου εξηκολούθησε την επιθεώρησιν του Αδριανείου υδραγωγείου. Και αι εκ της επιθεωρήσεως ταύτης εντυπώσεις υπήρξαν οικτρότεραι της προχθεσινής. Εκτός των άλλων άνωθεν των Παραπηγμάτων ανεκαλύφθη παραπλεύρως του υδραγωγείου μέγας βόθρος εντός του οποίου ρίπτονται αι ακαθαρσίαι των αποχωρητηρίων της οικίας Κύκοτα! ! ! Συνεπεία της οικτράς ταύτης καταστάσεως του υδραγωγείου, ο κ. Καρατζάς συνέστησεν εις τον Δήμαρχον ίνα εις πρώτην συνεδρίασιν του Δημοτ. Συμβουλίου ζητήση ειδικήν πίστωσιν δια της οποίας το υδραγωγείον από του Χαλανδρίου μέχρι της πόλεως αντί λιθοκτίστου, ως είναι νυν αντικατασταθή διά σιδηρών σωλήνων ούτως ώστε να μη υφίσταται του λοιπού βλάβαι και το ύδωρ επηρεάζεται εκ των εξωτερικών ακαθαρσιών. Ο κ. Μερκούρης υπεσχέθη ότι θα λάβη τα μέτρα ταύτα χάριν της υγείας και της περιστολής του κοιλιακού τύφου."

Language

Ελληνική

Subject

ύδρευση, Αδριάνειο υδραγωγείο, τύφος, Χαλάνδρι, βόθρος, Σπύρος Μερκούρης

Coverage

Αθήνα, 1900

Extent

1

Bibliographic Citation

Εφημερίς, αρ. φυλ. 34, 04.02.1900: 3

Date Created

04/02/1900

Creator

Εφημερίς

Source

Access Rights

Item sets