Το ύδωρ της πόλεως, 1889

Item

Title

Το ύδωρ της πόλεως, 1889

Description

[...] Ἀλλὰ καὶ ἑτέρα γνώμη περὶ αὐξήσεως τοῦ ὕδατος ὑπάρχει: Ἐὰν καθαρισθῇ καλῶς, ὡς μᾶς εἶπεν ἄλλος μηχανικὸς τὸ Ἀδριάνειον ὑδραγωγεῖον, ὅπερ ἔχει καταστῇ πορῶδες, εἰς πολλὰ δὲ μέρη ἔχει ὑποστῇ καταπτώσεις, διότι ὁ φημιζόμενος καθαρισμὸς γίνεται μόνον ἀπὸ τῆς δεξαμενῆς μέχρι τοῦ χωρίου Χαλανδρίου, ἐκεῖθεν δ’ ἀφίνεται εἰς τὴν τύχην του. Προσέτι δ’ ἐὰν διὰ μικρᾶς δαπάνης καταβιβασθῇ τὸ ἔδαφος τοῦ Ἀδριανείου ὑδραγωγείου εἰς τὴν πηγάδαν τοῦ Χαλανδρίου, ἐξ ἧς τὸ ὕδωρ ἐν καιρῷ ξηρασίας ρίπτεται εἰς τὸ ὑδραγωγεῖον διὰ μαγγανοπηγάδου ὑπὸ ἵππου κινουμένου, ὥστε νὰ μὴ χάνεται καὶ ἐκεῖθεν τὸ ὕδωρ, θὰ ἔχωμεν, πιστεύουσί τινες, ἀρκοῦν ὕδωρ διὰ τὴν πόλιν ἐκ τούτου καὶ τοῦ καθαρισμοῦ τοῦ ὑδραγωγείου ἐκ τοῦ πορώδους αὐτοῦ, ἕνεκα τοῦ ὁποίου πολὺ ἀπόλλυται ὕδωρ. Τὰς γνώμας ταύτας διαφόρων καταγινάντων εἰς τὰ ὑδραυλικὰ γράφομεν ἐνταῦθα οὐχὶ μὲ τὸν σκοπὸν νὰ ζητήσωμεν τὴν ματαίωσιν τῶν ἥδη ἐνεργουμένων διαπραγματεύσεων μετὰ τῶν ζητουσῶν τὴν ἐκμίσθωσιν τῶν ὑδάτων ἐταιριῶν, ἀλλὰ πρὸς γνῶσιν καὶ τῶν ἁρμοδίων καὶ αὐτῆς τῆς μελλούσης ν’ ἀναλάβῃ τὴν ἐκμίσθωσιν τῶν ὑδάτων ἐταιρίας.

Language

Ελληνική

Subject

ύδρευση, Αθήνα, Χαλάνδρι, Αδριάνειο υδραγωγείο

Coverage

Αθήνα, Χαλάνδρι, 1889

Extent

1

Bibliographic Citation

Νέα Εφημερίς, αρ. φύλ. 39, 08.02.1889: 4-5

Date Created

1889

Creator

Νέα Εφημερίς

Source

Access Rights

Item sets